Cổ trang, Tiểu nhị xuyên không, hồ lô biến, Xuyên không

♥ TIỂU NHỊ XUYÊN KHÔNG, HỒ LÔ BIẾN!_3+4

C3: (cái tay thể hiện sự khinh bỉ)

Tiếp tục đọc “♥ TIỂU NHỊ XUYÊN KHÔNG, HỒ LÔ BIẾN!_3+4”