Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 30

Chương 30: Chiếm hữu (1)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 30”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 22

Chương 22: Thời gian dần trôi.

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 22”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 21

Chương 21: Câu đố thuốc giả, trầm oan

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 21”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 20

Chương 20: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó hái (3)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 20”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 19

Chương 19: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó hái (2)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 19”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 18

Chương 18: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó hái (1)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 18”